นโยบายความเป็นส่วนตัว

ZKEENZ สกรีนซี่ (“zkeenz.com” หรือ “เรา” หรือ ”เว็ปไซต์”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า เรา จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เรา ทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เว็ปไซต์ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของเว็ปไซต์ โดยข้อมูลที่เว็ปไซต์จัดเก็บจะมีรายละเอียดหลักๆ ต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงทางเลือกต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็ปไซต์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ

1.2 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย / ประชาสัมพันธ์ / ติดต่อ

เว็บไซต์มีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หรือ เพื่อติดต่อผู้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อความเหมาะสมของการให้บริการ

1.3 ข้อมูลการชำระเงิน

การได้มาซึ่งข้อมูลของการชำระเงินเพื่อการซื้อหรือบริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์จะไม่ทำการเก็บข้อมูลการชำระเงิน ทั้งนี้ การชำระเงินจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายการเงินของสกรีนซี่

2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเว็ปไซต์ เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น โดยเว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์

2.2 เพื่อยืนยันความถูกต้องความเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริงป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี

2.3 เพื่อรวบรวมสถิติของการใช้บริการเว็บไซต์

2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของเว็บไซต์

2.5 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 เพื่อวิเคราะห์ในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์

2.7 เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาการให้บริการในอนาคต

3. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้

เว็บไซต์จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เว็บไซต์มีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางโอกาสเว็บไซต์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เว็บไซต์สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการใดๆหรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อการช่วยเหลือเว็บไซต์ในการให้บริการอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เว็บไซต์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

5. การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการของเว็บไซต์หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่เว็บไซต์แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ในข้อสำคัญๆ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

6. หลักความรับผิดชอบ: ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืนยันหรือตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของเว็บไซต์ทราบทาง อีเมล [email protected]

© ZKEENZ สกรีนซี่ 2020 - All Rights Reserved