นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะทำการชำระเงิน ผู้ใช้บริการต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ให้ ครบถ้วน และถูกต้องและตรงตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ เช่น รูปภาพที่อัพโหลดถูกต้อง คุณภาพของไฟล์ภาพได้ขนาดตามที่ ZKEENZ กำหนดไว้ ความถูกต้องของประเภทสินค้า ความถูกต้องของตัวอักษรและการสะกดคำ ความถูกต้องของการออกแบบ สีของภาพและตัวอักษร ขนาดของเสื้อ (ขนาดของเสื้อของ ZKEENZ จะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดมาตรฐานทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรตรวจสอบ ขนาดเสื้อตาม “ตารางขนาดเสื้อ ZKEENZ”)

shirt size

ทาง ZKEENZ จะทำการผลิตสินค้าตามที่ผู้ใช้บริการสั่งเท่านั้น โดยไม่มีการผลิตสินค้าไว้ก่อนแต่อย่างใด หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าหรือทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายให้บริการลูกค้าได้ตามช่องทางที่ปรากฏใน อีเมลยืนยันการชำระเงินภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับอีเมลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการติดต่อมาหลังจากเวลาที่กำหนดไว้หรือสินค้าได้ถูกผลิตและทำการจัดส่งไปแล้วนั้น ทาง ZKEENZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินทุกๆ กรณี

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะทำการสั่งซื้อสินค้ากับทาง ZKEENZ ผู้ใช้บริการ ต้องทำการยอมรับใน “ข้อกำหนดการใช้งาน” และ “นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า” ของทาง ZKEENZ เสียก่อน

การสกรีน เสื้อยืด DTG หรือ Direct To Garment คือ กระบวน การผลิตเสื้อยืด ที่ใช้หลักการนำหมึก Pigment มาสกรีนลงบน T-shirt โดยตรง ด้วยเครื่องพิมพ์ผ้าโดยเฉพาะ หลักการการทำงาน นำเสื้อไปวางบนแท่นพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์ จากนั้นนำมาอบสีให้แห้ง

เครื่องพิมพ์ในระบบ DTG นั้นจะ ไม่สามารถพิมพ์ภาพให้มีคุณภาพสีที่ให้ความสด เข้ม และสว่าง ได้เสมือนกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์ตามที่ผู้ใช้บริการมองเห็น เนื่องจากหน้าจอมอนิเตอร์ทั่วไปนั้นจะแสงผลของค่าสีในระบบสี RGB1 ซึ่งจะมีขอบเขตการแสดงผลค่าสีที่กว้างกว่า ค่าสีในระบบสี CMYK2 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่เครื่องพิมพ์โดยทั่วไปใช้ในการพิมพ์ ซึ่งจะมีขอบเขตของค่าสีที่แคบกว่า ทำให้ระบบสี CMYK จะมีคุณภาพสีที่อ่อนกว่าและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ ห้า ถึง สิบ (5 - 10%) ของค่าสี RGB หากค่าสีนั้นเกินขอบเขตของค่าสี CMYK ไป

เครื่องพิมพ์เนื้อผ้าระบบ DTG ไม่สามารถพิมพ์สีพิเศษประเภทต่างๆ ได้ เช่น สีที่มีลักษณะแบบฟลูออร์เรสเซนต์ สีแบบไฟนีออน สีโครเมียม สีโลหะต่าง ๆ หรือ สีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ (Hyper color)

ข้อจำกัดของการเรียกคืนเงินหรือการขอเปลี่ยนแปลงสินค้า

ทาง ZKEENZ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือไม่อนญาตให้เปลี่ยนแปลงสินค้า หากเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้

1. การขอยกเลิกการสั่งสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคล

2. ความล่าช้าในการขนส่งจากคนกลางในฐานะผู้จัดส่ง ซึ่งมิได้เกิดจากทาง ZKEENZ เอง

3. กรณีที่ผู้ใช้บริการทำการเลือกขนาดหรือประเภทสินค้าผิดไปจากที่ต้องการ โดยมิได้แจ้งให้ทาง ZKEENZ ทราบภายในเวลาที่กำหนด *ขนาดเสื้อของ ZKEENZ จะมีขนาดคลาดเคลื่อนจาก “ตารางขนาดเสื้อ” โดยเสื้อของ ZKEENZ

ในการขนส่งอาจเกิดความล่าช้าหรือเกิดการสูญหายซึ่งเกิดจากผู้จัดส่ง ดังนั้น ZKEENZ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ หลังจากที่สินค้าได้ทำการจัดส่งถึงผู้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดในการเปลี่ยนคืนสินค้า

ทาง ZKEENZ จะทำการเปลี่ยนสินค้าที่ถูกจัดส่งให้ผู้ใช้บริการแล้ว เฉพาะในกรณีที่ความผิดพลาดหรือความเสียหายนั้นๆ มิได้เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้บริการ หรือเกิดจากการขนส่ง และในกรณีที่ ZKEENZ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนสินค้า การขอเปลี่ยนสินค้านั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ ZKEENZ กำหนด

ทางทีมงาน ZKEENZ มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำ อธิบาย และช่วยเหลือผู้ใช้บริการในทุกๆ กรณีที่ทาง ZKEENZ จะสามารถทำได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ ZKEENZ ดังต่อไปนี้

1. การสะกดคำผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

2. การใช้รูปภาพที่มี คุณภาพของไฟล์ต่ำ ภาพที่ขาดความคมชัด หรือภาพที่มีความละเอียดต่ำ ซึ่งอัพโหลดโดยผู้ใช้บริการ

3. การอัพโหลดภาพที่ผิดไปจากภาพที่ผู้ใช้บริการต้องการโดยเป็นความบกพร่องของตัวผู้ใช้บริการเอง

4. ความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบหรือขั้นตอนการออกแบบของผู้ใช้บริการเอง

5. การเลือก ขนาด และประเภทของสินค้าผิดไปจากที่ผู้ใช้บริการต้องการโดยตัวผู้ใช้บริการเอง

6. ความคลาดเคลื่อนของโทนสีของภาพ ที่ ไม่เกินร้อยละสิบ (10%) ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดของการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ DTG

7. ความคลาดเคลื่อนของสีผ้าที่ไม่เกินร้อยละสิบ (10%)

8. เนื้อผ้าเกิดการหดตัวจากการซัก

9. ความไม่พึงพอใจต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตามข้อจำกัดของการพิมพ์ด้วยระบบ DTG

ทาง ZKEENZ ยินดีรับคำแนะนำและคำติชมต่าง ๆ จากทางผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจในกรณีใด ๆ จากการให้บริการหรือในสินค้าที่ได้รับจากทาง ZKEENZ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกลับมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

E-mail: [email protected]
เบอร์โทรติดต่อ: 092-246-3022
หรือทางข้อความ Facebook: www.facebook.com/zkeenzofficial

กรณีผู้ใช้บริการมีความต้องการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการต้องทำการแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่

1. วันที่ที่ได้ทำการสั่งซื้อ

2. หมายเลข Order ID ของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนคืน

3. เหตุผลที่ต้องการทำการเปลี่ยนคืน

4. รูปถ่ายสินค้าที่ประสงค์จะทำการเปลี่ยนคืน โดยระบุหรือทำเครื่องหมายในบริเวณที่เสียหาย หรือผิดพลาดลงในรูปถ่าย (กรุณาอย่าทำเครื่องหมายลงบนตัวสินค้าโดยตรง มิฉะนั้น ZKEENZ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า)

5. สินค้าที่ประสงค์จะทำการเปลี่ยนคืนนั้นต้องไม่ถูกใช้งานมาก่อนหรือถูกซักมาก่อน และต้องทำการส่งกลับในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับจากทางผู้จัดส่ง

การเรียกขอเปลี่ยนคืนสินค้าต้องกระทำ ภายใน 14 (สิบสี่) วันหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว

ผู้ใช้บริการสามารถจัดส่งคืนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

ZKEENZ เลขที่ 195/171 ตำบล บ้านแวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230 เบอร์ติดต่อ 097-969-9888

หลังจากที่ได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืนแล้ว ทาง ZKEENZ จะทำการตรวจสอบและประเมินว่าสินค้าอยู่ในหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในการขอเปลี่ยนคืนสินค้าหรือไม่

ในกรณีที่สินค้าที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนคืน อยู่ในหลักเกณฑ์และถูกต้องตามข้อกำหนดการเรียกคืนสินค้า ทาง ZKEENZ จะทำการติดต่อกลับและจัดทำการผลิตสินค้าใหม่เพื่อทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ต่อไป

ในการเรียกคืนสินค้าทาง ZKEENZ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าไปจากข้อมูลเดิมที่ผู้ใช้บริการได้ทำการสั่งซื้อไว้เช่น การเปลี่ยนแปลง ประเภท ขนาด สี ของสินค้า หรือ รูปภาพภาพที่จะทำการพิมพ์

หากความผิดพลาดหรือความเสียหายต่างๆ ในตัวสินค้ามีสาเหตุมาจากความผิดพลาด หรือการกระทำของทาง ZKEENZ และเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าและข้อกำหนดการใช้งานแล้วนั้น ทาง ZKEENZ มีความยินดีที่จะทำการเปลี่ยนคืนสินค้าแก่ผู้ใช้บริการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม กรณีการส่งคืนสินค้าอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนกลับมาที่ ZKEENZ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ใช้บริการจะได้รับคืนในกรณีที่สินค้าได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า โดยให้ผู้ใช้บริการถ่ายภาพใบเสร็จ หรือหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งมาที่ช่องทางที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

© ZKEENZ สกรีนซี่ 2020 - All Rights Reserved