ข้อกำหนดการใช้งาน

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ เรา สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของทางเรา

2. การสร้างบัญชีของท่าน

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่เรา ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเรา ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้เรา ทราบทันที ทั้งนี้ เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่เรา ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น เรา มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของเรา

3. ประเภทของผลงาน

3.1 ประเภทผลงาน

ในการออกแบบลายเสื้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ ดีไซน์ กราฟฟิก หรือองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผลงาน” หรือ “ลายเสื้อ” ที่สร้างสรรค์หรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์ ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น โดยท่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลายเสื้อ สำหรับการผลิตเสื้อยืด หรือเสื้อทีเชิ้ตผ่านเว็บไซต์ได้

3.2 ข้อความ

ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าผลงานและองค์ประกอบต่างๆ ที่อัพโหลดหรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ ท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของข้อความหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัพโหลด การใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.3 ภาพประกอบ

ในการออกแบบลายเสื้อท่านจะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ในการออกแบบลายและผลิตลายเสื้อ กรณีท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบลายเสื้อ ท่านต้องเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้

4. ข้อจำกัดในการอัพโหลดผลงาน

4.1 ขนาดของผลงาน

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าขนาดของผลงานที่ท่านจะอัพโหลดจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของลายสกรีน ดังนี้

(1) ลายสกรีนขนาดของผลงานที่ท่านจะอัพโหลดจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

ในกรณีที่ท่านอัพโหลดผลงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์ และเราได้ทำการสกรีนเสื้อจนเสร็จสิ้น และจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏว่าท่านไม่พอใจในคุณภาพของผลงานที่ท่านอัพโหลด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในการสกรีนเสื้อ หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และในกรณีที่ท่านเป็นผู้อัพโหลดผลงานเพื่อขายบนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์ปรากฏบนเวบไซต์หากเราตรวจสอบพบในภายหลัง

4.2 ข้อความ

ห้ามโพสต์หรืออัปโหลดข้อความหรือ เนื้อหาบนเว็บไซต์ ZKEENZ หากข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ของเนื้อหาคือ การใส่ร้ายหรือใส่ความบุคคลอื่น หรือประการที่น่าจะทำให้บุคคลดังกล่าว เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

(2) เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

(3) เนื้อหามีวัตถุประสงค์ในการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือสร้างความขุ่นเคืองต่อ บุคคล กลุ่ม องค์กร หรือ สถาบัน

(4) วัตถุประสงค์ของเนื้อหา เพื่อ การส่งเสริม ยุยง หรือ สั่งสอน เกี่ยวกับ อาชญากรรมหรือความรุนแรง

(5) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารที่ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา อวัยวะเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ กิจกรรมทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศที่ประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปยอมรับไม่ได้

(6) เนื้อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

(7) เนื้อหาที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.3 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ห้ามนำมาใช้กับผลงาน

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) รูปภาพที่ปรับแต่งจากภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัพโหลดผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

5.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ

5.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล

5.3 ไม่ใช้เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ เรา จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น

5.4 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ ของบุคคลอื่นที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์

5.5 ม่กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

5.6 กระทำการหรือดำเนินการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย

5.7 ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของเรา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

6.1 เรา ขอสงวนสิทธิในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน ข้อความ ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบันฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

6.2 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อผลงานหรือข้อความใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัพโหลดผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแสดงคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อความและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ เรา ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของเรา รวมถึง กรณีที่เรา ได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีข้อความหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

6.3 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเรา ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆจากเรา เกิดขึ้น

6.4 เรา ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาญอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือข้อความ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือข้อความนั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากเรา

6.5 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์ เรามีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย เราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของเรา ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

6.6 หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ เรามีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้เรา ตัวแทนของเรา หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต ที่เรา ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อข้อความ การโฆษณา สินค้า บริการ หรือข้อความอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้ข้อความ การโฆษณา สินค้า บริการ หรือข้อความที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของเรา เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของเรา ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของเรา ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในข้อความใดๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดข้อความนั้นๆผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเราและเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

10. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่เรา ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

11. สิทธิของเรา

เราขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากเรา พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว เราอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของเรา เราสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของเรา กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยเรา ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรา อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยเรา ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่เราที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน เรา จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ เราขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

13. เงื่อนไขอื่นๆ

13.1 การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซด์ของเรา ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของเรา ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์

13.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้

© ZKEENZ สกรีนซี่ 2020 - All Rights Reserved